حرکت: چهارشنبه به جمعه هر هفته هزینه هر نفر در اتاق دو تخته هزینه هر نفر در اتاق یک تخته هزینه نفر سوم با سرویس اضافه هزینه کودک 5 تا 12 سال با تخت هزینه کودک 2 تا 5 سال بدون تخت کودک 0 تا 2  سال 599/000 700/000 599/000 479/000 199/000 29/000 خدمات تور: […]