تور زمینی تبریز شامل خدمات زیر میباشد:

حرکت 5 صبح از تهران به سمت تبریز صرف صبحانه در قزوین سپس ادامه مسیر به سمت تبریز ساعت 13 اقامت در هتل 5 ستاره پارس تبریز

روز اول گشت شهری مسجد کبود پارک ایل گلی فلکه ولیعصر خرید سوغاتی

روز دوم حرکت به سمت جلفا دیدار از کلیسای سنت استپانوس رود زیبای ارس بازارهای مرزی برگشت به تبریز

روز سوم دیدار از اثر ثبت شده جهانی بازار تبریز خانه مشروطیت و حرکت به سمت دهکده کندوان صرف ناهار در هتل سنگی کندوان دیدار از دهکده بازگشت به تبریز

روز چهرم دیدار از مقبره الشعرا موزه قاجار و برگشت به تهران ضمنا تور شامل بیمه راهنمای مجرب و ورودیه ها میباشد

هزینه هر نفر برای تور :839000

تارخ اجرای تور: 94/3/5 الی 94/3/8

94/3/12 الی 94/3/15

94/3/19 الی 94/3/22