توره یکروزه  شامل بازدید از تهران قدیم {لله زار بهارستان سردر باغ ملی گراند هتل و…. بازدید از دکوراسیون سریالهی امام علی مریم مقدس و ….

بازدید از بلند ترین برج ایران برج میلاد شامل سکوی برج موزه سکه گنبد آسمان گالری هنر

خدمات تور شامل بازدید ها ورودیه شهرک سینمایی وسیله نقلیه بیمه راهنمای مجرب {ضمنا هزینه نهار به عهده مسافر می باشد}

هزینه تور برای هر نفر 85000 تومان

تاریخ تور :94/3/29