تور 2 روزه روستای سرخ ابیانه و کویر متین آباد

حرکت ساعت 6 صبح از تهران صرف رستوران در رستوران ادامه حرکت به ابیانه صرف ناهار در ابیانه حرکت به سمت کمپ متین آبادتحویل اقامتگاه صرف شام شب نشنی کنار آتش و گشت شبانه روز دوم صبحانه گشت اطراف کمپ بازدید از شن های روان شتر سواری و ….

خدمات شامل بازدیدهای بالا وسیله سفر توریستی بیمه پذیرایی صبحانه ناهار شام پذیرایی بین روز راهنمای مجرب

هزینه برای هر نفر اقامت در کمپ  250000 تومان

هزینه برای هر نفر در سوییت 295000 تومان